ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – Κριτήρια διαιρετότητας

Διαβάστε (και μάθετε) μερικά βασικά κριτήρια διαιρετότητας:

 • Ένας αριθμός διαιρείται ακριβώς με το 2,
  εάν το τελευταίο ψηφίο του είναι 0, 2, 4, 6, 8, 

όπως είναι, π.χ., οι αριθμοί: 120, 236, 58, 6.354, 92, κλπ.

 

 • Ένας αριθμός διαιρείται ακριβώς με το 3,
  εάν το μονοψήφιο άθροισμα των ψηφίων του είναι: 3, 6, ή 9.

Π.χ. Για να δούμε εάν το 5.670 διαιρείται ακριβώς με το 3, προσθέτουμε τα ψηφία του: 5+6+7+0=18. Ξαναπροσθέτουμε τα ψηφία τού 18 μέχρι να βρούμε μονοψήφιο άθροισμα: 1+8=9. Το άθροισμα είναι 9, άρα το 5.670 διαιρείται ακριβώς με το 3.

 

 • Ένας αριθμός διαιρείται ακριβώς με το 5,
  εάν τελειώνει σε 0 ή 5.

Π.χ.: 450, 6.500, 95, 587.695, όλοι διαιρούνται ακριβώς με το 5.

 

 • Ένας αριθμός διαιρείται ακριβώς με το 6,
  εάν διαιρείται ταυτόχρονα και με το 2 και με το 3
  (επειδή, αν διαιρείται και με το 2 και με το 3, θα διαιρείται και με το γινόμενό τους: 2×3).

Π.χ. Το 84 διαιρείται ακριβώς και με το 2 (ζυγός αριθμός) και με το 3 (8+4=12, 1+2=3). Άρα διαιρείται και με το 6.

 

 • Ένας αριθμός διαιρείται ακριβώς με το 9,
  εάν το μονοψήφιο άθροισμα των ψηφίων του είναι 9.

Π.χ. Ο αριθμός 987.975 διαιρείται ακριβώς με το 9, αφού το μονοψήφιο άθροισμα των ψηφίων του είναι 9 (9+8+7+9+7+5=45, 4+5=9).

 

 • Ένας αριθμός διαιρείται ακριβώς με 10, 100, 1000, κλπ,
  εάν τελειώνει σε 0, 00, 000, κλπ. αντίστοιχα.

Π.χ. το 50 διαιρείται ακριβώς με το 10, το 25.400 με το 100, το 658.000 με το 1000, κλπ.

Advertisements